Konferencja studencka

„Czerwiec'89. Transformacja systemowa w Polsce”

Czas: 02-04 czerwca 2024
Miejsce: Europejskie Centrum Solidarności, pI. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk

 

Drodzy Studenci

w imieniu Komitetu Organizacyjnego chcemy zaprosić Was do uczestnictwa konferencji studenckiej „Czerwiec ’89. Transformacja systemowa w Polsce”, która odbędzie się w dniach 02–04 czerwca 2024 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Ideą wydarzenia, upamiętniającego 35 rocznicę wyborów czerwcowych z 1989 r., jest podjęcie refleksji nad genezą, przebiegiem i konsekwencjami Okrągłego Stołu dla Polski, Europy i świata. 

Pragniemy podjąć również namysł nad pierwszymi latami parlamentaryzmu po transformacji systemowej w Polsce, uwarunkowaniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi tego okresu, okolicznościami uchwalenia Konstytucji w 1997 r., a także polityce międzynarodowej, w tym zwłaszcza przystąpieniu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej. Zależy nam bardzo mocno, aby stworzyć przestrzeń do debaty dla studentów. 


Szczegółowy zakres tematyczny obejmuje następujące zagadnienia: 

 1. Geneza, przebieg, konsekwencje i ocena Okrągłego Stołu
 2. Społeczne, polityczne, gospodarcze i międzynarodowe determinanty przemian systemowych w Polsce
 3. Realizacja Planu Balcerowicza; przemiany ekonomiczne w latach 90.
 4. Rola i znaczenie Kościoła dla przemian systemowych w Polsce
 5. Wpływ ruchów młodzieżowych na reformy państwowe
 6. Działalność organów bezpieczeństwa u schyłku PRL i jej wpływ na jakość przemian systemowych
 7. Reformy związane z obronnością państwa w początkach III RP
 8. Reakcje międzynarodowe na przemiany systemowe w Polsce
 9. Wybory parlamentarne 04 czerwca 1989 r.
 10. Rozpad PZPR i zmiany na scenie politycznej w pierwszej dekadzie III RP
 11. Przejście z modelu gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej
 12. Dekomunizacja
 13. IV pielgrzymka Jana Pawła do Polski i jej konsekwencje
 14. Rola i znaczenie Konstytucji z 1997 r. dla pierwszego okresu parlamentaryzmu
 15. Procesy integracyjne Polski; przystąpienie do Paktu Północnoatlantyckiego oraz Unii Europejskiej
 16. Opinie na temat Okrągłego Stołu na przestrzeni dekad

Weź udział w wydarzeniu:

Bierny udział
(przychodzę na konferencję)

Możesz przyjść na wydarzenie bez konieczności jakiejkolwiek rejestracji.

BEZPŁATNY UDZIAŁ

Czynny udział
(wygłaszam referat)

Zgłoś swój abstrakt, a następnie czekaj na informacje zwrotną, że dostałeś się na wydarzenie w charakterze referującego (czynny udział).

BEZPŁATNY UDZIAŁ

Instytucja goszcząca pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia dla osób biorących czynny udział w wydarzeniu. 🛌🏼🥗

 
Zachęcamy również do podzielenia się informacją o wydarzeniu na Facebooku!

 

Komitet Organizacyjny Konferencji Studenckiej „Czerwiec’89. Transformacja systemowa w Polsce”

 1. (Główny organizator) Koło Naukowe Służb Mundurowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika działające przy Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK  <kolosluzbmundurowych@gmail.com>
 2. (Instytucja goszcząca oraz współorganizator) Europejskie Centrum Solidarności <a.baza@ecs.gda.pl>
 3. (Współorganizator) Instytut Technologii Społeczno-Politycznych Kybernetes <biuro@kybernetes.pl>